Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą, pragniemy poinformować, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (Klienta) jest firma Biuro Rachunkowe Accounting Coaching&Training Anna Bezhubka, Trzeciewiec 72, 86-022 Dobrcz, NIP 5542670923, tel. 724482571, e-mail: act.ksiegowosc@gmail.com

2. Firma Accounting Coaching & Training Anna Bezhubka będzie/ jest procesorem powierzonych mu danych na podstawie umowy powierzenia danych w przypadku danych osobowych pracowników Klienta lub jego partnerów biznesowych występujących w przekazanej dokumentacji księgowej, podatkowej, kadrowo-płacowej.

3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
– wykonania i realizacji umowy o świadczenie usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
– kontaktu zwrotnego ze strony biura po kontakcie z Państwa strony za pomocą formularza kontaktowego (w celu stworzenia umowy lub w innych celach, wyłącznie uzasadnionych Państwa interesem). (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
– ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit f)
– wykonania obowiązków prawnych administratora (np. wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży, pozostałych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji) (podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit .c) RODO)
– realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. marketingu produktów i usług oraz personalizowania oferty (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
– tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora) (podstawa prawna: art.6. ust. 1 lit. f) RODO).

5. Firma Accounting Coaching & Training Anna Bezhubka nie ujawnia danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w związku z prowadzoną przez nas działalnością, jak również w sytuacjach wymaganych przez przepisy prawa oraz w celu realizacji Państwa zgłoszeń. Dane mogą być w związku z powyższym udostępniane m. in. następującym kategoriom odbiorców:
– Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych,
– Urzędom Skarbowym,
– Poczcie Polskiej.
– firmom kurierskim,
– innym organom administracji publicznej zgodnie z przepisami prawa,
– partnerom (technicznym, informatycznym, statystycznym) Administratora, z którymi zawarto stosowne umowy o powierzeniu danych osobowych – wyłącznie w celach uzasadnionych interesem Administratora.

6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą:
– przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu mogą być przechowywane do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych , jak również do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń,
– do momentu wycofania zgody, w przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej wyrażenia na przetwarzanie danych w celach marketingowych) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy.

W przypadku, gdy podanie danych osobowych opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora uniemożliwi podjęcie czynności, na którą wyrażana jest zgoda.
Podejmujemy wszelkie starania aby zapewnić ochronę Państwa danych osobowych.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w powyższej Klauzuli Informacyjnej RODO.

W przypadku jakichkolwiek pytań z Państwa strony dotyczących sposobu administrowania danymi osobowymi prosimy o kontakt pod adresem e-mail: act.ksiegowosc@gmail.com.

Przewiń do góry